ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
หน้าแรก
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจประเทศ
การค้าในประเทศ
การค้าระหว่างประเทศ
การพัฒนาผู้ประกอบการ
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด
การจัดการ
  
 

คลังข้อมูลเศรษฐกิจการค้าระดับประเทศ

 ยุทธศาสตร์

ชื่อเรื่องที่มาชนิด

 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ชื่อเรื่องที่มาชนิด

 กฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าภายในประเทศ

ชื่อเรื่องที่มาชนิด

 สถิติการจดทะเบียนธุรกิจการค้า

ชื่อเรื่องที่มาชนิด

 รายการสินค้าควบคุมและต้องติดตามดูแล

ชื่อเรื่องที่มาชนิด

 การส่งเสริมการลงทุน

ชื่อเรื่องที่มาชนิด

 ดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ชื่อเรื่องที่มาชนิด

 บริการด้านการค้าในประเทศของกระทรวงพาณิชย์

ชื่อเรื่องที่มาชนิด
©2008 กองบริหารพาณิชย์ภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนน นนทบุรี 1 อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-6903-4 โทรสาร 0-2547-5290